U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Breadcrumb

Program News

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Report | Monthly

April 2021 Monthly Statistics Report

May 10, 2021
Program statistics as of April 30, 2021
Associated Document:
VCF FAQ

1.2 I filed my claim. When will a decision be made on my claim?

May 10, 2021

As a general rule, claims are reviewed in “first in, first out” order based on the date the compensation claim was submitted. For claims submitted after August 1, 2016, this is the date the Claim Form was submitted. This means the VCF prioritizes claims that have been waiting longer before beginning review of newer submissions.

VCF FAQ

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie?

May 10, 2021

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia wniosku o odszkodowanie. Dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2016 roku jest to data złożenia Formularzu Wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi.

VCF FAQ

1.2 我提出了我的索赔。何时将对我的索赔作出裁决?

May 10, 2021

一般情况下,我们将根据提交的日期以“先进先出”的顺序审核索赔。对于2016年8月1日之后提交的索赔而言,这就是《索赔表》提交的日期。这意味着VCF会优先处理那些等待了较长时间的索赔,然后才开始审核较新提交的索赔。

VCF继续缩短对索赔做出裁决所需的时间,并且正在努力在提交《索赔表》或修改后的一年内做出裁决(假定已提交了处理索赔所需的全部信息)。下面的索赔审核时间线图表反映了最新的审核索赔的状态。

VCF FAQ

1.2 Ya presenté mi reclamo. ¿Cuándo se decidirá?

May 10, 2021

Como regla general, los reclamos se revisan por orden de llegada, siguiendo el orden la fecha en que se presentó el reclamo de compensación. Los reclamos que se presentaron después del 1 de agosto de 2016, el orden de llegada será el de la presentación del nuevo formulario. Esto significa que el VCF le da prioridad a los reclamos que han estado en espera por más tiempo antes de comenzar a revisar los reclamos más recientes.

Resource | General Information

Update: Impact of COVID-19 (Coronavirus) on VCF Operations

April 26, 2021
The VCF remains operational at this time, although we continue to experience delays in several areas of claims processing. This update includes important information regarding outgoing correspondence and deadlines for appealing the decision on your claim.
Resource | General Information

Update: Impact of COVID-19 on VCF Operations

April 9, 2021
Updates made to Hearings procedures.
VCF FAQ

4.3 我应何时修改我的索赔,何时应上诉?

April 7, 2021

如果您在质疑VCF对您的索赔申请的裁定,则应该提出申诉。

如果您根据新的信息在寻求新的裁定,则应该提出修改。

如果您就赔偿提交申诉,在就您的申诉作出裁定之前,我们不会进行赔付如果您就资格提出申诉,则在对您的申诉作出裁定之后才会启动赔偿审核。在申诉期间就进行赔付的唯一情况是,索赔人在符合适用的标准后已被批准加急状态。在任何情况下,提交修改都不会影响最初的裁定的赔付。

您在考虑是否提出申诉或修改时,请考虑您是否要以接受最初的裁定的赔付并选择提交修改而不是提出申诉的方式而放弃某项索赔或争议,或者对某项索赔或争议做出妥协。VCF有权决定是否通过修改更适当地解决申诉中提交的问题。请注意,在已故的索赔中(即代表因9/11相关疾病而死亡的受害者提出的索赔),除非在有限的情况下,您将无法修改您的索赔。

VCF FAQ

3.1 Is the WTC Health Program part of the VCF?

April 7, 2021

No, the VCF and the WTC Health Program are two separate programs, each of which has its own registration process, eligibility criteria, and mission. The WTC Health Program is administered by the U.S. Department of Health and Human Services and provides medical monitoring and treatment for responders to the WTC and related sites in New York City, the Pentagon, and Shanksville, PA; and for survivors who were in the WTC Health Program’s New York City Disaster Area during the required timeframe.

VCF FAQ

3.2 ¿El VCF recibe copia de mi record médico del El Programa de Salud del WTC? ¿Necesito proveer copias de mi record médico con mi reclamo?

April 7, 2021

El VCF no recibe copia de su récord médico como parte del acuerdo de compartir información con el Programa de Salud del WTC. El Programa de Salud del WTC solo le provee al VCF la información que se usa para determinar si usted tiene una condición elegible certificada. La información que recibimos del Programa de Salud del WTC incluye, nombre de la condición, la categoría de la condición dentro del Programa de Salud del WTC (por ejemplo, cáncer, desorden en las vías respiratorias superiores), y el código del diagnóstico médico asociado.

VCF FAQ

3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF?

April 7, 2021

Nie, Fundusz VCF i Program Zdrowia WTC to dwa odrębne programy i każdy z nich ma swoje własne zasady dotyczące procesu rejestracji, kryteriów kwalifikowalności i misję.

Resource | General Information

FAQ Updates

April 7, 2021
FAQ Updates made in English, Spanish, Polish and Chinese.
VCF FAQ

1.10 Can I pursue a claim with both the VCF and the U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund (“USVSST Fund”)?

April 7, 2021

Yes, however, the VCF is required by law to offset any benefit paid by other collateral sources relating to the 9/11 attacks. As a result, USVSST Fund payments made to victims who are also eligible for compensation from the VCF, will be subject to offset by the VCF. To be clear, the VCF is required to offset USVSST Fund payments made on account of 9/11-related injuries to the same victim.

For more information, refer to Section 3.9 of the VCF’s Policies and Procedures.

VCF FAQ

1.10 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”)

April 7, 2021

Tak, jednakże prawo wymaga, żeby Fundusz VCF potrącił jakiekolwiek świadczenia otrzymane ze źródeł dodatkowych i związane z atakami 11 września. Z tego względu, płatności uzyskane od Funduszu USVSST przez wnioskodawców, którzy są również uprawnieni do otrzymania odszkodowania od Funduszu VCF podlegają potraceniom przez Fundusz VCF. Dokładniej, Fundusz VCF jest zobowiązany do potracenia płatności z Funduszu USVSST wypłaconych za szkody związane z wydarzeniami 11 września u tej samej ofiary.

VCF FAQ

1.4 ¿Necesito un abogado para presentar un reclamo?

April 7, 2021

No, usted no necesita un abogado para presentar un reclamo con el VCF, y no se le da prioridad a los reclamos que son presentado a través de abogado sobre los reclamos presentados sin abogados. Nosotros evaluamos todos los reclamos siguiendo las mismas guías y calculando los reclamos con la misma metodología, sin importar que un abogado esta asistiendo con el reclamo. Tenemos varios recursos disponibles para asistir a los individuos a presentar su reclamo, incluyendo la línea de llamada que es libre de costo con representantes bilingües, e interpretes para cualquier idioma.

VCF FAQ

3.2 Does the VCF receive copies of my medical records from the WTC Health Program? Do I need to submit them with my claim?

April 7, 2021

The VCF does not receive copies of your medical records as part of our information-sharing agreement with the WTC Health Program.  The WTC Health Program only provides the VCF with information that is used to determine whether you have an eligible, certified condition.  The information we receive from the WTC Health Program includes the name of the condition, the WTC Health Program category under which the condition falls (for example, Cancer or Upper Respiratory Disorder), and the associated medical diagnosis code.  If the WTC Health Program notifies us that you have been certified

VCF FAQ

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem?

April 7, 2021

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie czy wnioskodawca ma zakwalifikowany uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC do której ten uszczerbek należy, np.

VCF FAQ

3.1 WTC健康项目是否是VCF的一部分?

April 7, 2021

不是,WTC健康项目和VCF是两个不同的项目。各自都有自己的注册流程,资格标准和使命。WTC健康项目是由美国卫生和公共服务部管理。为世贸中心和位于纽约市、五角大楼和宾夕法尼亚州尚克斯维尔的相关地点的应急人员以及为在规定的时间范围内在世贸中心健康项目的纽约市灾区的幸存者提供医疗监测和治疗。VCF是由美国司法部管理,为那些被诊断出符合9/11相关疾病的人以及符合VCF资格标准的人提供经济补偿。参加世贸中心健康项目并不代表您向VCF注册或提出索赔。

VCF FAQ

1.10 我是否可以向VCF和美国国家赞助的恐怖主义受害者基金(“USVSST基金”)都提出索赔?

April 7, 2021

可以,但是,根据法律,VCF须抵消与9/11袭击有关的其他间接款项来源所支付的任何收益。 因此,给也有资格获得VCF赔偿的受害者支付的USVSST基金付款将由VCF抵消。 需要明确的是,VCF必须抵消向同一受害人因9/11相关伤害而支付的USVSST基金付款。

有关更多信息,请参看VCF的《政策和程序》的第3.9节

VCF FAQ

1.4 Do I need a lawyer to file a claim?

April 7, 2021

No, you do not need an attorney to file a VCF claim, and there is no priority given to claims submitted by an attorney over those without an attorney.  We evaluate all claims following the same guidelines and calculate all awards using the same methodology, regardless of whether an attorney is assisting with the claim.

VCF FAQ

1.5 ¿Cómo puedo añadir o cambiar el abogado en mi reclamo?

April 7, 2021

Para añadir, cambiar o eliminar un abogado de su reclamo, siga las instrucciones del  Formulario de Cambio de Abogado  y suba a su reclamo en línea el formulario completo y firmado. Una vez el VCF recibe el formulario completo con todos los documentos requeridos, haremos las actualizaciones pertinentes a su reclamo, incluyendo quién recibe correspondencia y quién puede acceder al reclamo en línea.

VCF FAQ

1.4 Czy do złożenia wniosku muszę mieć prawnika?

April 7, 2021

Nie, prawnik nie jest konieczny do złożenia wniosku do VCF i wnioski złożone przez prawników nie są traktowane priorytetowo w stosunku do tych, które zostały złożone bez reprezentacji prawnika. Rozpatrujemy wszystkie wnioski stosując te same zasady i naliczamy wszystkie odszkodowania wykorzystując tę samą metodologię, bez względu na to, czy prawnik zajmował się wnioskiem.

VCF FAQ

3.2 VCF是否从WTC健康项目得到我的医疗记录副本?我需要随我的索赔提交这些副本吗?

April 7, 2021

VCF与WTC健康项目有信息共享协议,所以会得到您的医疗记录副本。WTC健康项目只向VCF提供那些用来确定您是否有合格的,经认证的疾病的信息。我们从WTC健康项目所收到的信息包括疾病的名称,在WTC健康项目里该疾病所属的类别 (例如:癌症或上呼吸道疾病),以及相关的医疗诊断代码。如果WTC健康项目通知我们您已获合资格的身体健康状况的认证,我们就把该认证书作为您的合资格的疾病的证明。

如果WTC健康项目已对您的疾病认证了,您无需提交医疗记录来支持您的合资格的疾病处于该范围最低端的非经济损失的索赔。同样,如果您的合资格的疾病,VCF认定为推定严重,令身体衰弱,您无需提供医疗记录才有资格申请法定上限所允许的非经济损失上的最高赔偿金。VCF《政策和程序》文件第2.1.a条--《非经济损失的评估》--列出了的被认为是推定严重的疾病。

VCF FAQ

1.5 How do I add or change the attorney on my claim?

April 7, 2021

To add, change, or remove the attorney on your claim, follow the instructions on the Change of Attorney Form and upload the completed and signed form to your claim.  Once the VCF receives the completed form and any required documents, we will make the appropriate updates to your claim, including who receives correspondence and who is able to access the claim online.

VCF FAQ

1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić?

April 7, 2021

Aby dodać, zmienić lub usunąć prawnika wcześniej wskazanego we wniosku, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Formularzu Zmiany Prawnika oraz dołączyć ten wypełniony i podpisany formularz do swojego wniosku. Po otrzymaniu przez VCF wypełnionego formularza i wszystkich wymaganych dokumentów, zaktualizujemy Państwa wniosek, w tym informacje dotyczące tego, kto będzie otrzymywał korespondencję i kto będzie miał dostęp do wniosku online.