U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock () or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Terminy rejestracji i zgłaszania wniosków

Istnieją dwa terminy dotyczące składania wniosków do Funduszu VCF: Termin Składania Wniosków oraz Termin Rejestracji. Należy rozróżnić między tymi dwoma terminami i umieć je zastosować do własnych okoliczności.

Termin Składania Wniosków

Ustawa Nigdy Nie Zapomnimy o Bohaterach Imienia James Zadroga, Ray Pfeifer i Luis Alvarez o Permanentnej Autoryzacji Funduszu Pomocy Ofiarom 11 Września („Ustawa o Permanentnej Autoryzacji Funduszu VCF”) zagwarantowała pełne środki na działalność Funduszu VCF i przedłużyła termin składania wniosków do Funduszu VCF do 1 października 2090 roku. Termin składania wniosków jest taki sam dla wszystkich wnioskodawców. Fundusz VCF zachęca do składania wniosków po uznaniu do leczenia choroby związanej z wydarzeniami 11 września przez Program Zdrowia World Trade Center („Program Zdrowia WTC”) oraz w momencie, gdy pełen zakres poniesionych strat jest znany umożliwiając szybkie rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie, ale ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek to 1 października 2090 r.

Termin Rejestracji

Istnieje osobny termin, w którym należy zarejestrować się w Funduszu VCF. Rejestracja to nie jest to samo co złożenie wniosku. Rejestracja zachowuje prawo do złożenia wniosku w przyszłości, nie powoduje zrzeczenia się żadnych praw i nie obliguje do złożenia wniosku. Rejestracja tylko powiadamia Fundusz VCF, że możesz być potencjalnym wnioskodawcą i umożliwia spełnić prawne wymaganie terminowości. Termin Rejestracji nie jest taki sam dla wszystkich. Zależy on od indywidualnych okoliczności:

  • Jeśli Program Zdrowia WTC uznał uszczerbek na zdrowiu do leczenia jako związany z wydarzeniami 11 września przed 29 lipca 2019 roku, to należy zarejestrować wniosek do Funduszu VCF przed 29 lipca 2021 roku. Ten termin, który został wyznaczony na dwa lata po uchwaleniu Ustawy o Permanentnej Autoryzacji Funduszu VCF, umożliwia potencjalnym wnioskodawcom, którzy nie wiedzieli o istnieniu Funduszu VCF lub możliwości złożenia do niego wniosku, nie wiedzieli, że ich choroba jest związana z wydarzeniami 11 września, lub nie zdawali sobie sprawy, że mogą otrzymać odszkodowanie od Funduszu VCF lub że Fundusz VCF będzie istniał po uprzedniej dacie zamknięcia w 2020 roku, na złożenie rejestracji wniosku.
  • Jeśli Program Zdrowia WTC nie uznał żadnego uszczerbku na zdrowiu do leczenia jako związany z wydarzeniami 11 września lub gdy jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu został uznany do leczenia po 29 lipca 2019 roku, można zarejestrować się do 29 lipca 2021, ale nie jest to termin ostateczny. Należy zarejestrować się w ostatecznym terminie przypadającym na dwa lata od daty ostatniego uznania do leczenia przez Program Zdrowia WTC choroby jako związanej z wydarzeniami 11 września.
  • W przypadku rejestracji wniosku dla osób zmarłych z powodu choroby związanej z wydarzeniami 11 września, gdy data śmierci jest przed 29 lipca 2019 roku, należy zarejestrować wniosek w Funduszu VCF przed 29 lipca 2021 roku.
  • W przypadku rejestracji wniosku dla osób zmarłych z powodu choroby związanej z wydarzeniami 11 września, gdy data śmierci jest po 29 lipca 2019 roku, należy zarejestrować wniosek w Funduszu VCF w przeciągu dwóch lat od daty śmierci.

Kiedy Zarejestrować i Złożyć Wniosek

Można zarejestrować wniosek kiedykolwiek, pod warunkiem, że zrobi się to przed Państwa indywidualnym terminem opisanym powyżej. Fundusz VCF zachęca wszystkich potencjalnych wnioskodawców do wczesnej rejestracji wniosków, nawet jeśli nie są wnioskodawcy chorzy lub ich choroby nie zostały jeszcze uznane przez Program Zdrowia WTC, ponieważ pomaga to ustalić nam nasze priorytety, zaplanować pracę oraz rozpatrzyć wszystkie wnioski tak szybko jak jest to możliwe. Rejestracji można dokonać online na stronie www.claims.vcf.gov lub telefonicznie dzwoniąc pod numer Pomocy Telefonicznej VCF 1-855-885-1555.

Należy złożyc wniosek po otrzymaniu uznania przez Program Zdrowia WTC do leczenia choroby związanej z wydarzeniami 11 września. To może nastąpić w jakimkolwiek momencie od teraz do czasu zamknięcia Programu Zdrowia WTC w 2090 roku. Fundusz VCF zachęca Państwa do składania wniosków po uznaniu do leczenia Państwa chorób oraz w momencie, gdy pełen zakres poniesionych strat jest znany umożliwiając nam szybkie rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie.  Wnioski można składać na stronie https://www.claims.vcf.gov/account/login.

 

Last updated
August 6, 2020