U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

The .gov means it’s official.

Federal government websites often end in .gov or .mil. Before sharing sensitive information, make sure you’re on a federal government site.

Https

The site is secure.

The https:// ensures that you are connecting to the official website and that any information you provide is encrypted and transmitted securely.

Często Zadawane Pytania

Często Zadawane Pytania (FAQs)

Sekcja 1. Pytania Ogólne

1.1 Złożyłem/am wniosek. Co dalej? (Aktualizacja: 17 października 2018 r.)

Pierwszym krokiem podejmowanym przez VCF po złożeniu wniosku jest jego wstępne rozpatrzenie w celu potwierdzenia, że złożono wszystkie „minimalnie wymagane” dokumenty. Przed przeprowadzeniem bardziej szczegółowego przeglądu oprócz wypełnionego formularza wniosku wymagamy następujących dokumentów:

 • Strona przeznaczona na złożenie podpisów (lub odpowiednie sekcje Części IV poprzedniej wersji Formularzu Wniosku VCF 2),
 • Podpisany oryginał Załącznika A – Upoważnienie do wydania informacji medycznych (Exhibit A – Authorization for Release of Medical Information),
 • Potwierdzenie, że co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu został zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC (VCF skontaktuje się bezpośrednio z Programem Zdrowia WTC w celu potwierdzenia posiadania takiego uszczerbku na zdrowiu, ale można też dostarczyć do VCF pismo potwierdzające otrzymane od Programu Zdrowia WTC, jeśli jest ono łatwo dostępne),
 • Dokumenty stanowiące potwierdzenie obecności na miejscu katastrofy, o których mowa w Punkcie 1.6 dokumentu Zasady i Procedury VCF,
 • Załącznik 1 – Formularz Zgody Udzielanej Administracji Ubezpieczeń Społecznych (Exhibit 1 – Social Security Administration Consent Form) (wymagany wyłącznie w przypadku wnioskowania o odszkodowanie z tytułu strat ekonomicznych),
 • Załącznik C, – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez prawnika i prawnik nie dostarczył do VCF tego Załącznika,
 • Oryginał Upoważnienia Klienta do przelania kwoty odszkodowania na rachunek bankowy reprezentującego prawnika, odpowiedni dla reprezentowanych prawnie wnioskodawców,
 • Formularz Płatności ACH, jeśli płatność odszkodowania ma być przelana bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy. 
 • Dodatkowo, w przypadku wniosków od osób zmarłych, VCF również wymaga następujące dokumenty:
  • Załącznik A (lub Załącznik F z poprzedniej wersji Formularzu Wniosku)
  • Upoważnienie sądowe ustanawiające zarządcę spadku oraz oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa śmierci

Jeżeli będzie brakowało któregokolwiek z powyższych dokumentów lub jeżeli którykolwiek z powyższych dokumentów będzie niekompletny, VCF prześle Państwu pismo z informacją o brakujących danych i nada wnioskowi status „Inactive” (nieaktywny). Jeżeli wymagane dokumenty zostaną przesłane i potwierdzona zostanie ich kompletność, wniosek zostanie ponownie aktywowany w celu rozpatrzenia.

Jeżeli brakujące dokumenty nie zostaną złożone w ciągu 60 dni od daty pisma o ich prośbę, wniosek może zostać odrzucony. Po odrzuceniu wniosku mogą Państwo wnieść poprawki do swojego wniosku po zebraniu wymaganych dokumentów. VCF ponownie aktywuje Państwa wniosek w celu rozpatrzenia. Poprawki należy wnosić zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Proces rozpatrywania wniosków został opisany tutaj.

1.2 Złożyłem/am wniosek. Kiedy zostanie podjęta decyzja w mojej sprawie? (Aktualizacja: 8 czerwcu 2020 r.) - Updated

Na ogół wnioski są rozpatrywane w kolejności napływania – na podstawie daty złożenia wniosku o odszkodowanie. Dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2016 roku jest to data złożenia Formularzu Wniosku. Oznacza to, że wnioski oczekujące na rozpatrzenie dłużej mają pierwszeństwo przed wnioskami nowymi.

Fundusz VCF ciągle skraca czas oczekiwania na wydanie decyzji o odszkodowaniu i ma na celu wydanie decyzji w przeciągu jednego roku od złożenia wniosku lub poprawki (zakładając, że zostały dostarczone wszystkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku). Poniższy Harmonogram Rozpatrywania Wniosków przedstawia aktualny stan rozpatrywania wniosków.

Claim Review Timeline Polish

Należy pamiętać, że każdy wniosek VCF jest indywidualnie rozpatrywany i kalkulowany, a rozpatrzenie niektórych bardziej złożonych wniosków wymaga znacznie większych nakładów czasu. W szczególności odnosi się to do wniosków złożonych w imieniu osób zmarłych na skutek uszczerbków na zdrowiu uprawniających do otrzymania odszkodowania. Te wnioski wymagają złożenia i rozpatrzenia dużej ilości informacji i dokumentów w celu wyliczenia odszkodowania. Oprócz informacji od podmiotów trzecich, na przykład, rent, ubezpieczenia na życie i świadczeń ubezpieczenia społecznego dla spadkobierców (Social Security Survivor Benefits), VCF musi również rozpatrzyć informacje odnośnie osób zależnych, świadczeń pracowniczych, i potwierdzić prawne kompetencje osoby, która złożyła wniosek w imieniu osoby zmarłej.

Po rozpoczęciu przez VCF rozpatrywania wniosku skontaktujemy się z Państwem, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje. Najlepszym sposobem przyspieszenia rozpatrywania wniosku jest szybkie odpowiadanie na nasze prośby o uzupełnienie informacji.

 

1.3 Czy istnieje możliwość przyśpieszenia rozpatrywania mojego wniosku? (Dodano: 17 października 2018 r.)

Tak. W przypadku choroby śmiertelnej lub ciężkiej sytuacji finansowej, można złożyć prośbę do VCF o szybki tryb rozpatrzenia wniosku.  VCF, jako ciężką sytuację finansową uważa bliskie lub nieuniknione zajęcie obciążonej nieruchomości, odcięcie usług komunalnych lub inne podobne okoliczności poparte odpowiednią dokumentacją.  Aby ubiegać się o przyspieszony tryb rozpatrzenia wniosku, należy skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555 i załadować do wniosku odpowiednią dokumentację.  Należy również złożyć kompletny wniosek i wszystkie dokumenty uzupełniające, aby Fundusz VCF miał wszystkie informacje wymagane do podjęcia decyzji. Wnioskodawcy, którzy są reprezentowani prawnie, powinni skontaktować się z prawnikiem.  Fundusz VCF rozpatrzy prośbę i powiadomi, z reguły w przeciągu 48 godzin, czy przyspieszony tryb rozpatrzenia został zaaprobowany czy nie. Wnioski rozpatrywane w trybie przyspieszonym, zakładając, że wszystkie wymagane dokumenty zostały dostarczone, często otrzymują wyliczenie odszkodowania i przekazaną płatność w przeciągu tylko 3-4 tygodni.  W tych sytuacjach, płatność odszkodowania jest przesyłana natychmiastowo po wydaniu pisma z naliczeniem odszkodowania, ale przy zachowaniu prawa do odwołania w przeciągu 30 dni. 

1.4 Czy do złożenia wniosku muszę mieć prawnika? (Dodano: 10 listopada 2016 r.)

Nie, prawnik nie jest konieczny do złożenia wniosku do VCF.

1.5 Jak mogę dodać prawnika do mojego wniosku lub go zmienić? (Aktualizacja: 20 grudnia 2018 r.)

Aby dodać prawnika do wniosku lub zmienić bądź usunąć prawnika wcześniej wskazanego we wniosku, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na Formularzu Zmiany Prawnika oraz dołączyć wypełniony i podpisany formularz do swojego wniosku. Należy pamiętać o tym, że w przypadku dodawania lub zmiany prawnika zarówno Państwo, jak i Państwa prawnik zobowiązani będą również przedłożyć wraz z formularzem niektóre dokumenty. Po otrzymaniu przez VCF wypełnionego formularza i wszystkich wymaganych dokumentów Państwa wniosek zostanie zaktualizowany, w tym o informacje dotyczące tego, kto będzie otrzymywał korespondencję i kto będzie miał dostęp do wniosku online.

Jeśli chce się zmienić lub usunąć prawnika wskazanego we wniosku, należy złożyć Formularz Zmiany Prawnika. Nie powinno się składać nowej rejestracji lub wniosku tylko w celu zmiany prawnika. To odnosi się również do sytuacji, gdzie istniejący wniosek został rozpatrzony lub wypłacony, a celem jest złożenie poprawki z prośbą o uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu lub wypłacenie dodatkowego odszkodowania. Po złożeniu Formularza Zmiany Prawnika, VCF uaktualni istniejący wniosek i nowy prawnik będzie mógł złożyć poprawki lub dokumenty w Państwa imieniu.

Należy pamiętać o tym, że jeżeli zmieniają Państwo prawnika lub usuwają prawnika wskazanego we wniosku i wcześniej złożyli Państwo dokumenty upoważniające VCF do wypłaty odszkodowania za pośrednictwem Państwa poprzedniego prawnika, tego zlecenia nie można zmienić, jeśli status wniosku w systemie online przeszedł na „Special Master Review” (Rozpatrywanie przez Syndyka). Można nadal usunąć lub zmienić prawnika związanego z wnioskiem na potrzeby ewentualnego odwołania lub poprawek. Jeśli w wyniku odwołania lub poprawek zmianie ulegnie wysokość przyznanego odszkodowania, a Wnioskodawca przekaże nowe instrukcje dotyczące wypłat, nowe instrukcje będą miały zastosowanie do wypłaty wynikającej z odwołania lub poprawki oraz wszystkich kolejnych wypłat. Należy pamiętać, że bez względu na sposób otrzymywania wypłat od VCF, wnioskodawcy są odpowiedzialni za wszelkie płatności należne prawnikowi na mocy umowy pomiędzy prawnikiem i wnioskodawcą.

1.6 Jakie dokumenty mogę złożyć, aby udowodnić, że byłem/byłam obecna na miejscu katastrofy? (Dodano: 10 maja 2019 r.)

Istnieje wiele różnych dokumentów, które mogą zademonstrować, ze było się obecnym w miejscu katastrofy 11 września, w tzw. Strefie Narażenia Miasta Nowy Jork lub wzdłuż tras wywożenia gruzu. Pełne informacje dotyczące najpowszechniejszych typów dokumentów są zawarte w Punkcie 1.6 Zasad i Procedur VCF, w Liście Kontrolnej Dokumentów do Formularzu Wniosku (Wniosek dla Osób z Uszkodzeniem Ciała i dla Osób Zmarłych). Dodatkowo, Fundusz VCF ustanowił bezpośrednią wymianę informacji odnośnie obecności z pewnymi pracodawcami, uniami i innymi organizacjami, lub podaje informacje kontaktowe, aby wnioskodawca mógł samodzielnie poprosić o informacje udowadniające obecność.  Punkt 1.6.B Zasad i Procedur VCF zawiera listę pracodawców i organizacji, z którymi aktualnie taka wymiana informacji istnieje.

1.7 Co należy zrobić, jeśli wnioskodawca umrze po złożeniu wniosku? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)

W przypadku śmierci wnioskodawcy, który złożył wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała, VCF przerwie rozpatrywanie wniosku i/lub przetwarzanie płatności takiego wniosku do czasu wyznaczenia zarządcy spadku zmarłego wnioskodawcy.  Zapewnia to ochronę danych osobowych zmarłego oraz to, że szczegóły wniosku będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym do posiadania dostępu do tych informacji.

Jeśli VCF dowie się o śmierci wnioskodawcy, wyślemy pismo zaadresowane na ostatni adres zmarłego, w którym potwierdzimy aktualny stan złożonego wniosku i kroki, które należy podjąć, aby kontynuować rozpatrywanie wniosku. Ze względu na to, że okoliczności każdego wniosku są różne, powinni Państwo przeczytać pismo od VCF i skontaktować się z Pomocą Telefoniczną VCF, jeśli nie są Państwo pewni, jakie kroki należy podjąć w celu kontynuowania wniosku.

Wiele informacji na temat rozpatrywania takich wniosków można znaleźć na stronie internetowej VCF.

1.8 Co powinienem zrobić, jeśli moje aktualne imię i/lub nazwisko jest inne od imienia i/lub nazwiska na dokumentach uzupełniających mój wniosek? Na przykład, moje nazwisko po mężu jest inne od mojego nazwiska z czasu 11 września, jakie jest na moich transkryptach szkolnych lub uczelnianych, które dostarczyłam w celu poświadczenia obecności? Co mam zrobić, jeśli moje nazwisko zmieniło się od czasu rejestracji lub złożenia wniosku?

 • Jeśli twoje imię i/lub nazwisko na formularzu wniosku lub we wniosku online jest aktualne, ale jest ono inne od imienia i/lub nazwiska na dokumentach dostarczonych w celu uzupełnienia wniosku, prosimy o dostarczenie pisma tłumaczącego zmianę nazwiska i dostarczenie jednego z dokumentów opisanych poniżej w celu poświadczenia jego zmiany.
 • Jeśli twoje imię i/lub nazwisko zmieniło się od czasu rejestracji lub złożenia wniosku, prosimy o wypełnienie Formularza Rozstrzygnięcia Danych Wniosku tłumacząc zmianę imienia i/lub nazwiska i dostarczenie jednego z dokumentów opisanych poniżej w celu poświadczenia zmiany. Można te dokumenty załadować do wniosku elektronicznie.

Dokumenty dostarczone w celu poświadczenia zmiany imienia i/lub nazwiska muszą zawierać:

 1. Imię i/lub nazwisko zawarte we wniosku do VCF i/lub imię i/lub nazwisko na dokumentach, które dostarcza się w celu poświadczenia wniosku; oraz
 2. Twoje nowe imię i/lub nazwisko. 

Należy przedstawić jeden z poniżej wymienionych dokumentów, w zależności od sytuacji: orzeczenie sądu, akt ślubu, orzeczenie rozwodu, lub inny dokument prawny poświadczający zmianę imienia i/lub nazwiska. Fundusz VCF nie wymaga oryginałów tych dokumentów – można załadować je elektronicznie do wniosku.

1.9 Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie zarówno od VCF jak i od U.S. Victims of State Sponsored Terrorism Fund („USVSST”) (Aktualizacja: 14 stycznia 2020 r.)

Tak. 11 listopada 2019 r. Kongres uchwalił Ustawę Wyjaśnienia Funduszu USVSST, która teraz pozwala ofiarom 11 września, ich wdowom i osobom zależnym – jak specjalnie zdefiniowanym w Ustawie – do otrzymania odszkodowania z Funduszu USVSST nawet, jeśli te osoby wcześniej się ubiegały lub otrzymały odszkodowanie od Funduszu VCF.

Jest to ustawodawcza zmiana poprzedniej wersji ustawy, która mówiła, że niektórzy wnioskodawcy nie otrzymają odszkodowania od Funduszu USVSST, jeśli jednocześnie ubiegali się o odszkodowanie od Funduszu VCF. W rezultacie, jeśli wniosek został prawomocnie wycofany przez Fundusz VCF, aby można było ubiegać się o odszkodowanie od Funduszu USVSST, VCF nie będzie honorował wycofania. Zamiast tego, Fundusz VCF ponownie zacznie rozpatrywać wniosek biorąc pod uwagę, jako datę priorytetową jego datę priorytetową, jaka obowiązywała w czasie jego wycofania.

Należy zauważyć, że Fundusz VCF jest zobowiązany potracić od wypłaconego odszkodowania opłaty uzyskane ze źródeł dodatkowych związane z atakami 11 września. W rezultacie, odszkodowania wypłacone przez USVSST osobom, które mogą ubiegać się o odszkodowanie od Funduszu VCF, będą podlegać potraceniu przez Fundusz VCF. Jeśli w tym samym czasie Fundusz USVSST będzie rozpatrywał wniosek tak jak Fundusz VCF, VCF nie będzie w stanie wypłacić odszkodowania do momentu, gdy pełna wartość odszkodowania z USVSST będzie znana. Co więcej, VCF jest zobowiązany potrącić opłaty uzyskane za uszkodzenia ciała związane z wydarzeniami 11 września u tej samej ofiary. Jeśli ofiara VCF i ofiara USVSST nie są tą samą osobą (na przykład wniosek do Funduszu USVSST został złożony, ponieważ wyrok sadowy przydzielił odszkodowanie za śmierć rodzica, małżonka lub rodzeństwa nawet, jeśli wnioskodawca jest tą samą osobą), VCF nie musi potrącić takiego odszkodowania. 

W celu uzyskania informacji odnośnie uprawnień do składania wniosków do Funduszu USVSST, informacji jak złożyć wniosek, terminów składania wniosków lub informacji jak Fundusz USVSST będzie traktował odszkodowania uzyskane od Funduszu VCF (zarówno VCF1 jak i VCF2), należy przeczytać materiały opublikowane na stronie internetowej Funduszu USVSST www.usvsst.com. Proszę pamiętać o obowiązku powiadomienia VCF w przypadku otrzymania lub uznania uprawnień do otrzymania nowych należności ze źródeł dodatkowych – również po otrzymaniu decyzji o odszkodowaniu lub wypłaty odszkodowania – przed zamknięciem VCF 1 października 2090 roku.

1.10 Jeśli biorę udziału w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act), czy mogę złożyć wniosek VCF? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)

Tak, osoby biorące udział w procesie sądowym na mocy ustawy JASTA mogą złożyć wniosek VCF. Patrz sekcja 405(c)(3)(C)(i), Ustawa Zadrogi, zmieniona przez (49 U.S.C. § 40101 adnotacja). Odszkodowania przyznane przez sąd lub uzyskane w ramach ugody będą traktowane, jako należności ze źródeł dodatkowych i potrącone od odszkodowania przyznanego przez VCF.

Proszę pamiętać o obowiązku powiadomienia VCF w przypadku otrzymania lub uznania uprawnień do otrzymania nowych należności ze źródeł dodatkowych – również po otrzymaniu decyzji o odszkodowaniu lub wypłaty odszkodowania – przed zamknięciem VCF 1 października 2090 roku. W celu powiadomienia o nowych należnościach ze źródeł dodatkowych, należy wypełnić ten formularz.

Sekcja 2. Terminy Rejestracji i Inne Terminy

2.1 Jak zarejestrować wniosek w VCF i jakie są terminy związane z rejestracją? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)

Fundusz VCF uzna za złożone na czas wszystkie wnioski zarejestrowane w przeciągu dwóch lat od 29 lipca 2019 roku, daty wejścia w życie Ustawy Nigdy Nie Zapomnimy o Bohaterach Imienia James Zadroga, Ray Pfeifer i Luis Alvarez o Permanentnej Autoryzacji Funduszu Pomocy Ofiarom 11 Września („Ustawy o Permanentnej Autoryzacji Funduszu VCF”), która przedłużyła termin do składania wniosków do Funduszu VCF.

Znaczy to, że każdy wniosek już zarejestrowany w VCF został złożony terminowo. Jeżeli jeszcze Państwo nie zarejestrowali się, to należy to zrobić przed 29 lipca 2021 r., aby wniosek został złożony terminowo. Rejestrując swój wniosek, zachowują Państwo prawo do złożenia wniosku VCF w terminie późniejszym, ale nie później niż 1 października 2090 r. Podczas rejestracji w Funduszu VCF nie zrzeka się żadnych praw i nie ma obowiązku do złożenia wniosku w przyszłości. Wnioski dla osób z uszkodzeniem ciała i wnioski dla osób zmarłych mają te same terminy.  Aby upewnić się, czy się zarejestrowało w Funduszu VCF, prosimy o skontaktowanie się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555.  Można zarejestrować się na stronie internetowej www.vcf.gov lub dzwoniąc pod numer Pomocy Telefonicznej VCF.

2.2 Co mam zrobić, jeśli już złożyłem/złożyłam wniosek, ale Fundusz VCF wydal decyzję odmowną, ponieważ rejestracja nie była terminowa przed uchwaleniem Ustawy o Permanentnej Autoryzacji VCF? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)

Fundusz VCF zidentyfikuje wnioski z wydanymi decyzjami odmownymi tylko z powodu nie terminowej rejestracji i wyda ponowne decyzje. Jeśli wydano decyzję odmowną tylko z powodu nie terminowej rejestracji, to wnioskodawca nie musi dostarczyć dodatkowych informacji. Jeśli decyzja odmowna została wydana z powodu nie terminowej rejestracji i dodatkowego powodu, np. obecności, to wnioskodawca będzie musiał odnieść się do tego dodatkowego powodu i wnieść poprawkę do wniosku. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wniosku, to prosimy o skontaktowanie się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF pod numerem 1-855-885-1555.

2.3 Co się stanie, jeśli zarejestruję się do Funduszu VCF po 29 lipca 2021? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)

Wszystkie wnioski zarejestrowane przed 29 lipca 2021 r. są zarejestrowane w terminie. Decyzja odnośnie terminowości wniosku zarejestrowanego po tej dacie będzie zależeć od indywidualnych okoliczności tego wniosku.

2.4 Czy mój uszczerbek na zdrowiu musi zostać zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed zarejestrowaniem wniosku VCF? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)

Nie, uszczerbek na zdrowiu nie musi być zakwalifikowany do objęcia leczeniem przez Program Zdrowia WTC przed rejestracja wniosku VCF. Można się zarejestrować kiedykolwiek – w systemie online lub dzwoniąc pod numer pomocy telefonicznej na 1-855-885-1555. Rejestracja w VCF gwarantuje prawo do złożenia wniosku teraz lub w przyszłości, ale do czasu zamknięcia VCF 1 października 2090 r. Podczas rejestracji nie zrzekasz się żadnych praw i nie masz obowiązku złożenia wniosku w przyszłości.

Jeśli terminowo zarejestrowało się wniosek, najlepiej jednak poczekać ze złożeniem wniosku do czasu, gdy Program Zdrowia WTC zakwalifikuje do objęcia leczeniem uszczerbek na zdrowiu. Jeśli wniosek zostanie złożony wcześniej przed kwalifikacja, VCF nada wnioskowi status Inactive („nieaktywny”) i niezostanie on rozpatrzony przed dostarczeniem pisma z Programu Zdrowia WTC potwierdzającego kwalifikacje do objęcia leczeniem.

Sekcja 3. Program Zdrowia WTC

3.1 Czy Program Zdrowia WTC jest częścią VCF? (Dodano: 22 marca 2017 r.)

Nie, Program Zdrowia WTC i Fundusz VCF to dwa różne programy. Program Zdrowia WTC zapewnia nadzór medyczny i leczenie fizycznych obrażeń i uszczerbków na zdrowiu spowodowanych wydarzeniami z 11 września 2001 r. VCF zapewnia odszkodowania za straty wynikające z fizycznych obrażeń i uszczerbków na zdrowiu związanych z wydarzeniami z 11 września 2001 r. Rejestracji w obydwu tych programach należy dokonać oddzielnie. Przystąpienie do Programu Zdrowia WTC nie powoduje automatycznego zarejestrowania w VCF. Jeżeli osoba jest objęta leczeniem lub nadzorem w ramach Programu Zdrowia WTC, nie oznacza to, że jest ona automatycznie uprawniona do otrzymania odszkodowania z VCF. Więcej informacji na temat Programu Zdrowia WTC można znaleźć na jego stronie internetowej.

3.2 Czy VCF otrzyma kopie moich akt medycznych od Programu Zdrowia WTC? Czy muszę je dostarczyć razem z moim wnioskiem? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)

VCF nie otrzymuje kopii akt medycznych w ramach wymiany informacji z Programem Zdrowia WTC. Program Zdrowia WTC tylko dzieli się z VCF informacjami, które pozwalają na stwierdzenie, czy wnioskodawca ma uznany do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu. Informacje, które otrzymujemy od Programu Zdrowia WTC to nazwa uszczerbku na zdrowiu, kategoria Programu Zdrowia WTC, do której ten uszczerbek należy, np. Choroba Nowotworowa lub Choroby Górnego Układu Oddechowego, oraz diagnostyczny kod medyczny.  Jeśli Program Zdrowia WTC powiadomi nas, że uznał do leczenia uprawniający uszczerbek na zdrowiu, my zaakceptujemy to uznanie, jako dowód o istnieniu uprawniającego uszczerbku.

Jeśli Program Zdrowia WTC uznał do leczenia uszczerbek na zdrowiu, nie trzeba dostarczać akt medycznych, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych w najniższej kwocie za dany uszczerbek. Podobnie, jeśli uszczerbek na zdrowiu został zidentyfikowany przez VCF, jako przypuszczalnie dotkliwy i działający destrukcyjnie, nie trzeba dostarczać akt medycznych, aby uzyskać odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych w najwyższej kwocie wyznaczonej ustawowo.  Zobacz też Punkt 2.1.a – „Waluacja strat nieekonomicznych” – w dokumencie Zasady i Procedury VCF wyszczególniający, które uszczerbki uznano za przypuszczalnie dotkliwe.

Jeśli dany uszczerbek na zdrowiu nie jest wyszczególniony, jako uznany przez VCF za przypuszczalnie dotkliwy i znacząco upośledzający czynności życia codziennego, lub gdy jego uznanie do leczenia nie oddaje jego dotkliwości, można dostarczyć niedawne akta medyczne (np., z ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o odszkodowanie), aby udowodnić jego dotkliwość i wpływ w celu ustalenia czy należy się podwyższone odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych.  Te akta medyczne mogą odnosić się do pobytów w szpitalu, przebytych operacji, nagłego leczenia i/lub leczenia efektów ubocznych uszczerbku; wyniki badan i przepisane leczenie, które pokazują dotkliwość uszczerbku, lub akta medyczne pokazujące dotkliwość i efekt uszczerbku na życie codzienne.  Punkt 2.1.b. – „Dokumentacja Strat Nieekonomicznych” w dokumencie Zasady i Procedury VCF zawiera listę typów dokumentów, które są przydatne w ocenie takiego wniosku.  Należy dostarczyć dokumenty odnoszące się tylko do uprawniających uszczerbków na zdrowiu związanych z 11 września.  Podkreślenie w aktach medycznych odpowiednich informacji jest bardzo przydatne i może przyspieszyć rozpatrywanie wniosku, ponieważ ułatwi to VCF znalezienie odpowiednich informacji.

Nie trzeba dostarczać kompletnych i pełnych akt medycznych razem z wnioskiem.  Dokument od lekarza prowadzącego opisujący historię choroby i leczenia często wystarczy do udowodnienia zakresu strat nieekonomicznych.

3.3 Umówiłem/umówiłam się na wizytę w Programie Zdrowia WTC, ale powiedziano mi, że oczekiwanie na wizytę, a następnie na otrzymanie listu potwierdzającego zaświadczenie może potrwać kilka miesięcy. Czy powinienem/powinnam złożyć wniosek pomimo tego, że nie mam jeszcze zaświadczenia? (Aktualizacja: 14 listopada 2017 r.)

Jeśli zarejestrowali Państwo swój wniosek w odpowiednim terminie, najlepiej jest poczekać ze złożeniem wniosku aż do uzyskania kwalifikacji do objęcia leczeniem z Programu Zdrowia WTC.  W przypadku złożenia wniosku przed uzyskaniem kwalifikacji, VCF ustawi status wniosku, jako „nieaktywny” i wniosek nie zostanie rozpatrzony aż do czasu złożenia pisma potwierdzającego kwalifikację do objęcia leczeniem. Jeśli mają Państwo pytania związane z terminem rejestracji, proszę skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej pod numerem 1-855-88501555.

Sekcja 4. Odwołania

4.1 Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji w sprawie mojego wniosku? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)

Odwołanie można złożyć w przeciągu 30 dni od daty powiadomienia przez VCF o decyzji w sprawie wniosku o uznanie uprawnień lub wniosku o odszkodowanie. Odwołanie można złożyć tylko, jeżeli pismo z decyzją VCF zawiera Formularz Prośby o Odwołanie.

Jeśli złoży się odwołanie od decyzji o naliczeniu odszkodowania, to z wyjątkiem wniosków, które zostały rozpatrzone w trybie przyspieszonym, wyplata odszkodowania zostanie wstrzymana do czasu odbycia się rozprawy odwoławczej i wydania ponownej decyzji. 

Jeśli chce się złożyć odwołanie, to trzeba podjąć szczególne kroki i trzymać się pewnych terminów. Pismo z odmową uznania uprawnień lub pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania zawiera dokładne informacje o tym, co należy zrobić, aby odwołać się od tej decyzji.

4.2 Co mam zrobić, jeśli nie mam zamiaru odwoływać się od decyzji w sprawie mojego wniosku? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)

Jeśli nie mają Państwo zamiaru składać odwołania, to nie trzeba nic robić. Jeśli VCF wysłał Państwu pismo z decyzją o naliczeniu odszkodowania, to po upływie 30-dniowego okresu na złożenie odwołania VCF rozpocznie wypłatę odszkodowania. Jeśli Państwo otrzymali pismo z odmową uznania uprawnień, wniosek pozostanie w stanie odmowy. Jeśli w przyszłości Państwo będą mieć nowe informacje, które po dostarczeniu do VCF mogą zmienić decyzję odnośnie wniosku, to należy wnieść poprawkę do wniosku stosując się do tych instrukcji.

4.3 Kiedy powinienem/powinnam złożyć poprawki, a kiedy odwołać się od decyzji? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)

Odwołać należy się w przypadku kwestionowania decyzji VCF w sprawie wniosku.

Poprawkę należy złożyć w przypadku ubiegania się o wydanie nowej decyzji na podstawie nowych informacji.

W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego odszkodowania wypłata należności z tytułu wniosku nie zostanie dokonana do momentu wydania decyzji w sprawie odwołania. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego uprawnień proces rozpatrywania odszkodowania rozpocznie się dopiero po wydaniu decyzji w sprawie odwołania. Wypłata należności z tytułu wniosku może zostać dokonana w trakcie rozpatrywania odwołania wyłącznie wtedy, gdy po spełnieniu stosownych kryteriów wnioskodawca został objęty trybem przyspieszonym. W żadnym przypadku złożenie poprawki nie będzie miało wpływu na wypłatę z tytułu pierwotnej decyzji.

Zastanawiając się nad tym, czy wnieść odwołanie czy złożyć poprawkę, powinni Państwo wziąć pod uwagę to, czy odstępują Państwo od danego roszczenia lub argumentu, lub zawierają ugodę w sprawie danego roszczenia lub argumentu poprzez akceptacje wypłaty z tytułu pierwotnej decyzji i decydując się na złożenie poprawki, a nie wniesienie odwołania. VCF ma prawo zdecydować, że dana kwestia podniesiona podczas odwołania powinna być rozpatrywana, jako poprawka. Należy zauważyć, że w przypadku wniosków dla osób zmarłych (tzn., wniosków wniesionych w imieniu osoby, która zmarła na skutek choroby związanej z 11 września), poprawki można wnosić tylko w określonych okolicznościach.

Nie powinni Państwo odwoływać się od decyzji w sprawie Państwa wniosku w celu ubiegania się o przyspieszone rozpatrzenie poprawki, która nie jest związana z już wydaną decyzją. Odwołania wniesione wyłącznie w celu ubiegania się o uwzględnienie poprawki w niezwiązanej sprawie są nieuzasadnione i zostaną Państwo poinformowani o tym, że Państwa odwołanie zostało anulowane, Państwa prawo do odwołania się od tej decyzji zostało uznane za uchylone oraz, jeżeli decyzja o odszkodowaniu już została wydana, o tym, że Państwa wniosek przechodzi do płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób ma to zastosowanie w odniesieniu do decyzji w sprawie uprawnień i odszkodowania, z uwzględnieniem konkretnych przykładów, można znaleźć tutaj, a także w sekcji „Formularze i Materiały” („Forms and Resources”).

Sekcja 5. Odszkodowanie i Wypłata

5.1 Jeśli uzyskałem/am zaświadczenie o nowym uszczerbku na zdrowiu z Programu Zdrowia WTC po wydaniu decyzji lub jeśli odniosłem/am nowe straty, czy mogę wnieść poprawki do wniosku? (Aktualizacja: 5 września 2019 r.)

Tak, w dowolnym momencie przed 1 października 2090 r. można wnieść poprawki do wniosku dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, aby dodać nowy uszczerbek na zdrowiu lub wystąpić o odszkodowanie z tytułu nowych strat. Dokładne instrukcje dotyczące składania poprawek Jak Składać Poprawki znajdują się w sekcji „Forms and Resources” naszej strony internetowej. W przypadku wniosków dla osób zmarłych (tzn., wniosków wniesionych w imieniu osoby, która zmarła na skutek choroby związanej z 11 września), z małymi wyjątkami nie wolno wnosić poprawek do wniosku po zakończeniu rozpatrywania przez VCF wniosku o odszkodowanie. Dodatkowe informacje na temat poprawek do wniosków dla osób zmarłych są zawarte w Punkcie 5 Zasad i Procedur VCF.

VCF rozpatrzy informacje złożone z poprawką i powiadomi Państwa o decyzji. Jeśli VCF stwierdzi, że uzna nowy uszczerbek na zdrowiu, jako uprawniający do uzyskania odszkodowania i Państwo ubiegają się o nowe straty z tego tytułu, należy wnieść również poprawkę do naliczenia odszkodowania.

Ważne: Kwota odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych nie jest zależna od ilości uznanych uszczerbków na zdrowiu, ale od ich dotkliwości i wpływu na życie codzienne. W wielu przypadkach, uznanie kolejnego uszczerbku na zdrowiu nie zmieni decyzji o wielkości odszkodowania chyba, że jest to choroba nowotworowa i przyznane odszkodowanie było za choroby nienowotworowe.

W niektórych sytuacjach poprawka nie zmieni decyzji o wielkości odszkodowania. Poniżej są przykłady, które należy rozważyć przed wniesieniem poprawek.

 • Poprawki o dodatkowe straty nieekonomiczne: Z wyjątkiem niewielu sytuacji, jeśli odszkodowanie za straty nieekonomiczne zostało naliczone w wysokości ustawowej kwoty maksymalnej (90.000 USD za choroby nienowotworowe lub 250.000 USD za chorobę nowotworową), uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu nie zmieni wysokości odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych. Można wnieść poprawkę o uznanie nowego uszczerbku na zdrowiu i VCF ją pozytywnie rozpatrzy, ale nie powinno się wnosić poprawki z prośbą o odszkodowanie z tytułu dodatkowych strat nieekonomicznych. Te rzadkie sytuacje, w których VCF zwiększy kwotę odszkodowania z tytułu strat nieekonomicznych to poprawki o naliczenie odszkodowania za chorobę nowotworową, jeśli takowa wcześniej nie została uznana, lub, jeśli wcześniej naliczone odszkodowanie było za chorobę nowotworową, a nowy nienowotworowy uszczerbek na zdrowiu został uznany przez Syndyka Funduszu za ciężki i wyniszczający, tak jak opisano w Punkcie 2.1(a) Zasad i Procedur VCF.
 • Poprawki do wniosków z wysokimi potrąceniami ze źródeł dodatkowych: Jeśli od poprzedniego odszkodowania VCF potracił należności ze źródeł dodatkowych, proszę rozważyć, czy te potrącenia są większe od strat, które mogłyby zostać naliczone.  Jeśli potrącenia są dużo wyższe niż odszkodowanie, o które się występuje poprzez poprawkę, poprawka nie zmieni wypłaconej kwoty odszkodowania netto. Na przykład, jeśli ktoś otrzymał 350.000 USD z tytułu ugody za wycofanie pozwu związanego z wydarzeniami 11 września a teraz ubiega się tylko o odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych, ta osoba nie powinna składać poprawki, ponieważ odszkodowanie z tytułu strat nieekonomicznych będzie niższe niż kwota potracenia z tytułu ugody za wycofanie pozwu.

Jeśli Państwo są reprezentowani przez prawnika i maja Państwo wątpliwości czy poprawka zmieni kwotę odszkodowania, zalecamy, żeby przedyskutowali to Państwo z prawnikiem. Jeśli Państwo nie maja prawnika, Pomoc Telefoniczna VCF może doradzić czy poprawka powinna być wniesiona.

Więcej informacji na temat naliczania odszkodowań jest dostępnych w Zasady i Procedury VCF.

5.2 Dlaczego VCF nie pozwala na wniesienie poprawek do wniosków dla osób zmarłych, jeśli pozwala na poprawki innych wniosków? (Dodano: 26 grudnia 2019 r.)

W odróżnieniu od wniosków dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, gdzie osoba poszkodowana żyje, okoliczności wniosków dla osób zmarłych nie ulegają zmianie. Dlatego też, wszelkie starty dotyczące wniosków dla osób zmarłych powinny być znane wnioskodawcy w momencie składania wniosku. VCF może rozpatrywać wnioski z lepszymi rezultatami i szybciej wydawać decyzje o odszkodowaniach wszystkim wnioskodawcom, jeśli rozpatruje wnioski jednorazowo biorąc pod uwagę wszystkie starty w tym samym czasie.

5.3 Wprowadziłem poprawkę do mojego wniosku o odszkodowanie. Kiedy zostanie podjęta decyzja? (Aktualizacja: 26 grudnia 2019 r.)

Naszym priorytetem jest wydawanie decyzji w sprawie wniosków w przypadku tych wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze żadnego odszkodowania. Jednocześnie kontynuujemy rozpatrywanie poprawek i stosujemy tę samą kolejność wydawania decyzji w sprawie starszych poprawek przed rozpatrywaniem nowszych.

Ustalanie priorytetów w zakresie rozpatrywania poprawek uzależnione jest od tego, czy dokonaliśmy już wypłaty z tytułu wniosku. Z reguły poprawka dotycząca wniosku w sprawie, którego nie wydano jeszcze decyzji (co oznacza, że wnioskodawca nie otrzymał jeszcze żadnej decyzji o odszkodowaniu), nie powoduje zmiany jego statusu związanego z priorytetem. Priorytet ustalany jest na podstawie daty złożenia formularza wniosku o odszkodowanie (zob. FAQ 1.2).

W przypadku wniosków, w których wydano już decyzję o odszkodowaniu, kolejność związana jest z datą złożenia poprawki, a nie datą złożenia pierwotnego formularza wniosku o odszkodowanie. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej dla wnioskodawców jest, aby poprawki wnoszone były w trakcie rozpatrywania wniosku, a nie już po przyznaniu odszkodowania (co pozwoli nam na rozpatrywania wniosków w całości, a nie częściowo).

Na dzień aktualizacji niniejszych FAQ rozpatrujemy poprawki złożone w 2018 roku.

Sekcja 6. Przedłużenie Obowiązywania Ustawy

6.1 łCo stanie się, jeśli od momentu mojej ostatniej wypłaty zmienię numer konta lub adres?

Jeżeli otrzymali już Państwo wypłatę z VCF, a Państwa numer konta zmienił się od momentu ostatniej wypłaty, należy bezzwłocznie wypełnić i przesłać do VCF pocztą lub faksem Formularz z Informacjami do Płatności. W przypadku zmiany adresu proszę zadzwonić do nas, aby dokonać zmiany adresu w naszych aktach.

6.2 Jak długo mój prawnik może wstrzymywać moją wypłatę? (Aktualizacja: 21 sierpnia 2018 r.)

Syndyk oczekuje, że kancelarie będą przekazywać wnioskodawcom wypłaty należne z tytułu złożonych wniosków w ciągu 30 dni od momentu wpływu na rachunek kancelarii.

6.3 Kiedy mogę spodziewać się otrzymania płatności i czy będą to płatności pro rata? (Aktualizacja: 14 listopada 2017 r.)

Należność za wniosek zostanie dokonana w kwocie pełnego naliczonego odszkodowania należnego w momencie dokonywania płatności.

Termin wypłaty zależy od tego, czy planują Państwo odwoływać się od decyzji:

 • Jeśli nie odwołają się Państwo od decyzji, VCF rozpocznie przetwarzanie wypłaty po zakończeniu 30-dniowego okresu na odwołanie. Po rozpoczęciu przetwarzania wypłaty przez VCF procedura autoryzacji płatności przez Syndyka może potrwać do 20 dni. Następnie płatność jest przetwarzana przez Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu, co może potrwać do 3 tygodni. Oznacza to, że płatności powinny trafić na wskazane konta bankowe w ciągu 2,5 miesiąca od daty pisma z decyzją.
 • Jeśli odwołają się Państwo od decyzji, VCF nie rozpocznie przetwarzania płatności do czasu podjęcia decyzji w kwestii odwołania. Proces przetwarzania płatności rozpocznie się w momencie przesłania przez VCF pisma powiadamiającego o wyniku odwiania. Po rozpoczęciu przetwarzania wypłaty przez VCF procedura autoryzacji płatności przez Syndyka może potrwać do 20 dni. Następnie płatność jest przetwarzana przez Departament Sprawiedliwości i Departament Skarbu, co może potrwać do 3 tygodni. Oznacza to, że płatności powinny trafić na wskazane konta bankowe w ciągu 1,5 miesiąca od daty pisma z decyzją o wyniku odwołania.

6.4 Czy renty inwalidzkie z innych źródeł (np. Veterans Affairs, NYCERs itp.) zostaną potrącone z przyznanego odszkodowania? (Dodano 10 listopada 2016 r.)

Tak, jeśli renta przysługuje z tytułu niepełnosprawności na skutek uszczerbku na zdrowiu związanego z 11 września. Ustawa wymaga potrącenia przez VCF rent, które Państwo otrzymują lub są uprawnieni do otrzymywania w związku z uszczerbkiem na zdrowiu uprawniającym do otrzymania odszkodowania. Jeśli otrzymywana renta przysługuje z tytułu niepełnosprawności w związku z uszczerbkiem na zdrowiu niedopuszczonym przez VCF, kwoty te nie zostaną potrącone od odszkodowania.

6.5 Czy mogę otrzymać zwrot poniesionych przeze mnie bieżących wydatków medycznych, które nie zostały pokryte przez Programem Zdrowia WTC ani za które nie otrzymałem/otrzymałam zwrotu z mojego ubezpieczenia? (Aktualizacja: 14 listopada 2017 r.)

Tak. Mogą Państwo ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków medycznych na skutek uszczerbku (lub uszczerbków) na zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, ale tylko, jako poprawkę do już wypłaconego odszkodowania i tylko, jeśli kwota wydatków medycznych przekroczyła $5.000,00.

Jako że wnioski o zwrot bieżących wydatków medycznych wymagają złożenia i analizy znacznej liczby dokumentów potwierdzających związek tych wydatków medycznych z uszczerbkiem na zdrowiu uprawniającym do otrzymania odszkodowania, jak i fakt pokrycia ich przez Państwo z własnej kieszeni, rozpatrywanie takich wniosków może potrwać i opóźnić przyznanie odszkodowania.  VCF stosuje zasadę, zgodnie, z którą wnioski o zwrot poniesionych bieżących wydatków medycznych będą uwzględniane jedynie w przypadku spełnienia następujących kryteriów:

 • Wniosek o zwrot wydatków medycznych musi być złożony, jako poprawka do wniosku dotycząca odszkodowania, przy tym dopiero po otrzymaniu wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania.  Umożliwia to VCF szybsze wydanie wstępnej decyzji w sprawie odszkodowania, gdyż nie musimy sprawdzać każdego ujętego we wniosku wydatku medycznego podczas wstępnego rozpatrywania. 
 • Jeśli wprowadzą Państwo poprawkę do wniosku celem ubiegania się o zwrot wydatków medycznych, VCF rozpatrzy poprawkę tylko, jeśli łączna kwota tych wydatków poniesionych w związku z uszczerbkami na zdrowiu uprawniającymi do otrzymania odszkodowania przekroczy 5.000 dolarów.
 • Poprawka musi zostać złożona wraz z wymaganą dokumentacją i w wymaganym formacie, zgodnie z opisem w niniejszych instrukcjach, które można też znaleźć na naszej stronie w części „Formularze i Materiały” („Forms and Resources”).

Syndyk może zadecydować o odstąpieniu od jednego lub kilku z tych wymogów, w zależności od sytuacji danego wnioskodawcy.  Jeśli chcieliby Państwo ubiegać się o takie odstąpienie, prosimy skontaktować się z Linią Pomocy Telefonicznej VCF.

Sekcja 7. Proces Weryfikacji Lekarza Prywatnego („Private Physician Process”)

7.1 Kto powinien wypełnić internetowe formularze dotyczące procesu weryfikacji lekarza prywatnego („Private Physician forms”)? (Dodano: 25 lipca 2017 r.)

Formularz dotyczący procesu weryfikacji lekarza prywatnego należy wypełniać tylko, jeśli spełniają Państwo nowe kryteria o uznaniu uszczerbku na zdrowiu poprzez proces weryfikacji lekarza prywatnego.  Jeśli nie spełniają Państwo kryteriów do weryfikacji lekarza prywatnego, należy odpowiedzieć „Nie” na wszelkie pytania o leczenie przez lekarza niezwiązanego z Programem Zdrowia WTC.  Należy też odpowiedzieć „Nie”, jeśli system wyświetli pytanie o to, czy są Państwo gotowi udzielić informacji dotyczących procesu weryfikacji lekarza prywatnego.  Udzielenie odpowiedzi „Nie” na te pytania zapobiegnie wyświetlaniu przez system pytań dotyczących lekarza prywatnego. 

7.2 Czy proces weryfikacji lekarza prywatnego jest dostępny dla poszkodowanych zmarłych na skutek uszkodzenia ciała, które nie uprawnia do otrzymania odszkodowania, a złożony wniosek jest o odszkodowanie z tytułu strat w wyniku uszkodzenia ciała? Przykładowo, jeżeli ocalały w zamachu na WTC zmarł na zawał serca, ale za życia cierpiał na astmę i chorobę refleksową przełyku (GERD), był leczony wyłącznie przez prywatnych lekarzy i nigdy nie był członkiem Programu Zdrowia WTC, czy zmiana ta oznacza, że spadkobiercy mogą ubiegać się o zatwierdzenie uszczerbku na zdrowiu uprawniającego do uzyskania odszkodowania poprzez proces weryfikacji lekarza prywatnego i nie mogą uzyskać prawa do otrzymania odszkodowania VCF z tytułu uszkodzenia ciała? (Dodano: 25 lipca 2017 r.)

Proces weryfikacji lekarza prywatnego jest w tej sytuacji dostępny dla spadkobierców, którzy mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała zmarłego poszkodowanego.  Proces pozostaje dostępny również we wniosku osoby zmarłej, która przed śmiercią nie uzyskała zaświadczenia do leczenia uszczerbku na zdrowiu, z tytułu, którego wnioskowane jest odszkodowanie.

7.3 Czy proces weryfikacji lekarza prywatnego jest dostępny tylko w przypadku osób zmarłych, które uzyskały uprzednio zaświadczenie z Programu Zdrowia WTC, a teraz zgłaszany jest w ich wniosku nowotwór, czy też proces ten jest też dostępny dla poszkodowanych z uszkodzeniem ciała, które uprzednio uzyskały zaświadczenie dotyczące choroby innej niż nowotwór, a teraz chcą ubiegać się o odszkodowanie z powodu nowotworu? (Aktualizacja: 28 sierpnia 2018 r.)

Proces weryfikacji lekarza prywatnego pozostanie dostępny dla wszystkich wniosków – osób zmarłych i osób z uszkodzeniami ciała – w przypadkach, kiedy poszkodowany uprzednio już uzyskał odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, a teraz zgłaszany jest dodatkowo nowotwór.  Prosimy zauważyć, że osoba taka musi posiadać, co najmniej jeden uszczerbek na zdrowiu zakwalifikowany do leczenia i uprawniający do uzyskania odszkodowania od VCF, aby móc ubiegać się o zaświadczenie dotyczące nowotworu za pośrednictwem procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego.  Osoby zgłaszające nowotwór, które nie posiadają obecnie zaświadczenia z Programu Zdrowia WTC do leczenia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, muszą zwrócić się do Programu Zdrowia WTC o zaświadczenie dotyczące nowotworu, ale mogą one oczywiście kontynuować leczenie u swojego lekarza prowadzącego.

7.4 Jak należy ubiegać się o uznanie wyłączenia z kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego? Co powinienem/powinnam złożyć, jeśli chcę ubiegać się o uznanie wyłączenia z powodu zaistnienia znacznych trudności (substantial hardship exception)? (Aktualizacja: 23 sierpnia 2017 r.)

Aby ubiegać się o odstępstwo od kryteriów procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego, musza Państwo pokazać, że zaistniałyby znaczne trudności podczas ubiegania się o ewaluacje i kwalifikacje uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia WTC, zarówno na obszarze miasta Nowy Jork jak i przez sieć klinik National Provider Network.

Jeśli uważają Państwo, że ubieganie się o kwalifikacje uszczerbku na zdrowiu przez Program Zdrowia WTC spowodowałoby znaczne trudności dla Państwa, proszę dołączyć do wniosku prośbę lub pismo przedstawiające Państwa sytuacje i powody, dla których państwo powinni być zaakceptowani do procesu weryfikacji przez lekarza prywatnego. Dodatkowo, proszę skontaktować się z linia pomocy telefonicznej i powiadomić nas o tej prośbie. Po rozpatrzeniu prośby, reprezentant pomocy telefonicznej zadzwoni do Państwa, aby powiadomić o decyzji. Jeśli uznamy, że Państwo są odpowiednimi kandydatami do weryfikacji przez lekarza prywatnego, po otrzymaniu telefonu od nas powinni Państwo wypełnić i dostarczyć formularz weryfikacji lekarzy prywatnych wraz dokumentami uzupełniającymi.

7.5 Mieszkam poza Stanami Zjednoczonymi. Czy ja tez musze skierować się do Programu Zdrowia WTC w celu kwalifikacji do objęcia leczeniem? (Dodano: 1 lutego 2018 r.)

Nie. Mieszkaniec innego kraju na stale przebywający poza Stanami Zjednoczonymi może mieć uszczerbek na zdrowiu uznany przez proces weryfikacji lekarza prywatnego. Proszę wypełnić formularz weryfikacji podczas wypełniania formularzu wniosku lub wykorzystując formularz dostępny na naszej stronie. VCF przy współpracy z Programem Zdrowia WTC uzna Państwa uszczerbek na zdrowiu, jako uprawniający do otrzymania odszkodowania.